LuangPu Phim

LuangPu Phim

ท่านมรณะภาพ ร่างกายของท่านไม่เน่าเปื่อย ตัวนิ่มอุ่นๆเหมือนตอนท่านยังมีชีวิตอยู่ เป็นพระที่น่ากราบไหว้อย่างสนิทใจอีกองค์ของจังหวัดชัยนาท เลยทีเดียว